dimecres, de gener 26, 2005

La solució definitiva a les Còpies de Seguretat:

La solució definitiva a les Còpies de Seguretat:
WEB - BACKUP

La seguretat de les dades és un dels eixos principals de la seguretat a les empreses i un punt estratègic als plans de continuïtat de negoci davant un desastre (foc, inundacions, etc.) o una pèrdua accidental de dades.

Conscients d'aquesta problemàtica i per tal de donar solucions a les necessitats dels nostres clients, hem creat un servei de còpies de seguretat que permet a les empreses disposar de les seves còpies de seguretat ben protegides i sense cap cost d'infrastructura addicional.

El Web-Backup de CESI és un sistema de còpies de seguretat de les dades més importants del client a un lloc remot i segur via Internet (protocol TCP/IP) i restauració en línia.

Aquest sistema està pensat per donar una solució definitiva tant a empreses que tinguin poca quantitat de dades com a d'altres amb grans volums d'informació.

Aquesta solució pot substituir els sistemes tradicionals de còpies amb cintes, tot i que també es poden considerar productes compatibles. A més, millora la seva fiabilitat, redueix costos, problemes i simplifica el procés de còpia i restauració.

D'una banda, hi ha garantia de confidencialitat de les dades gràcies al fet que les dades viatgen encriptades i van a parar a servidors segurs. D'altra banda, per minimitzar l'amplada de banda i la velocitat de les còpies, les dades són comprimides abans de ser enviades al servidor remot.

Amb aquesta solució de Backup garantim un accés total i immediat a les dades 24 hores al dia i 7 dies a la setmana (24x7).
Avantatges del Sistema

1. Limina costos en aparells per fer còpies de seguretat (hardware).
2. Limina les compres i llicències de programes (software) per realitzar les còpies.
3. Elimina els costos en fungibles (cintes, etc.).
4. Les còpies es realitzen sense intervenció humana (menys costos de personal).
Millora del servei amb un cost total inferior.